Доступні курси

Ознакомление с облачными сервисами для IIoT на примере IBM Cloud (IoT, DB Cloudant, DB COS, DB2). Работа с базами данных временных рядов (Influx DB) и олайн-отчетами (Grafana).

Изучение основных сфер применения технологий дополненной реальности в промышленности, построение и архитектура систем дополненной реальности, разработка и эксплуатация проекта с использованием EcoStruxure Augmented Operator Advisor, принципов сопряжения с промышленным оборудованием и облачной платформой.

Изучение основных принципов построения систем IIoT, программирования работы Edge-шлюзов с использованием Node-RED, выбора аппаратных и программных средств для решений IIoT, принципов и протоколов сопряжения с промышленным оборудованием и облачной платформой. Построение IIoT решения с использованием специализированного оборудования.

Расписание занятий по модулю 1 IIoT по ссылке

Детальное описание и регистрация по ссылке.

Изучение основных принципов построения систем IIoT, программирования работы Edge-шлюзов с использованием Node-RED, выбора аппаратных и программных средств для решений IIoT, принципов и протоколов сопряжения с промышленным оборудованием и облачной платформой. Построение IIoT решения с использованием специализированного оборудования.

Расписание занятий по модулю 1 IIoT по ссылке

Детальное описание и регистрация по ссылке.

Мета дисципліни – формування знань та навичок для застосування сучасних методів, способів та засобів автоматизації що відносяться до так званих технологій Індустрії 4.0, промислового інтернету речей (IIoT), хмарних обчислень для побудови сучасних автоматизованих систем керування виробництвом та іншими сферами діяльності людини.  Предметом вивчення навчальної дисципліни є структури, способи, засоби та алгоритми збору даних з територіально-розподілених об'єктів керування, їх обробки, аналізу та формування знань з використанням сучасних технологій хмарних та туманних обчислень і методів обробки великих даних та машинного навчання.

creditsnmb Кількість кредитів  6
modulesnmb Модулів 2
zmmodulesnmb Змістових модулів 3
iztype Індивідуальне завдання курсова робота
overhours Загальна кількість годин 180
hourperclass Тижневих годин: аудиторних 4
hourperself Тижневих годин: самостійної роботи 5

eduform Форма навчання денна
yearnmbr Рік підготовки 1
semstrnmbr Семестр 2
areacknow Галузь знань 17 "Електроніка, автоматизація та електронні комунікації"
spec Спеціальність 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка"
op ОП Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації
grade Ступінь бакалавр
grademode Вид контролю Диф. залік

hourlec лекції 40
hourlabs лабораторні 40
hourself самостійна 70
hourcours курсова робота 30
hourseminar практичні 0